logo

Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu

1. Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.,

príloha číslo 8, tabuľka A a tabuľka B

Tabuľka A

Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia Lehota revízie (roky) 6
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 25)
3. ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1
Vysvetlivky:
 1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
 2. Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7- 754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v Pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
 3. Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000- 7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
 4. STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
 5. Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
 6. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.Tabuľka B

Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia 1) Lehota revízie (roky) 2)
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4
AD2, AN2 pod prístreškom 4
Vysvetlivky:
 1. STN 33 0300: 1988 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia (norma sa používa pri existujúcich elektrických zariadeniach). STN 33 0300: 2001 Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov. STN 33 2000-5-51: 2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
 2. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.2. Norma STN 33 1500,

zmena Z1 z augusta 2007, tabuľka 1, tabuľka 2 a tabuľka 3

Tabuľka 1

Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51 z mája 2010

Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov v rokoch
Trieda vonkajšieho vplyvu
Kategória vonkajšieho vplyvu Povaha vonkajšieho vplyvu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
AB teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
AC nadmorská výška 5 3              
AD voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
AE cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
AF korózia 5 4 3 1          
AG nárazy, otrasy 5 5 2            
AH vibrácie 5 5 2            
AJ iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK rastlinstvo alebo plesne 5 3              
AL živočíchy 5 3              
AM elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AN slnečné žiarenie 5 5 4            
AP seizmicita 5 5 a            
AQ blesk 5b 5b 5b            
AR pohyb vzduchu 5 5 5            
AS vietor 5 5 4            
AT snehová prikrývka 5 5 4            
AU námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
BB odpor tela 5 5 3            
BC dotyk so zemou 5 5 3 1          
BD únik 5 5 2 2          
BE spracúvané a skladované látky 5 2c 2d 5          
C CA stavebné materiály 5 2              
CB konštrukcia stavby 5 2 2 2 2        
Legenda:
 1. V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.
 2. Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
 3. Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
 4. Platí pre triedy BE3-N1 až BE3- N3.
Poznámka: Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.Tabuľka 2

Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení

Druh objektu a zariadenia Lehota v rokoch
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a), b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výšková budova 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1, C2, C3 c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasná elektrická inštalácia e) 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny
1. objekt a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
2. ostatný objekt 5
Legenda:
 1. Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu
 2. Pozri aj STN ES 59009 (33 1620)
 3. Stupne horľavosti podľa STN 73 0823
 4. Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďaľšie prostriedky, napr. pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy a pod.
 5. Napr. podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711Tabuľka 3

Lehoty pravidelnej revízie existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300 z júla 1988 a STN 33 0300 z marca 2001

Druh prostredia Lehota revízie v rokoch
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšeniu koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 43. Norma STN EN 62305-3 (34 1390) z mája 2007, tabuľka E.2

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre klasické bleskozvody

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplná revízia (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka: Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť každý rok.
Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.4. Norma STN 34 1391, zmena Z3 z mája 2008, tabuľka

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody

Úroveň ochrany, trieda LPS Normálny interval (rok) Skrátený interval (rok)
I a II 2 1
III a IV 3 2
Poznámka: Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou.5. Norma STN 34 1398 z marca 2014, tabuľka 8

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené od roku 2014

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Kompletná revízia (rok)
I a II 1 2
III a IV 2 3
objekty a zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu 0,5 1
Poznámka: Legislatívny predpis alebo miestny prevádzkový poriadok môže určiť kratší interval medzi revíziami. Prijateľnou výnimkou k ročnému revíznemu plánu je vykonanie skúšok v 14 až 15-mesačnom cykle, v ktorom sa považuje za výhodné vykonať meranie zemného odporu uzemnenia počas rôznych období roka, s cieľom zistiť náznaky sezónnych odchýlok nameraných hodnôt.